Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti kinetickej architektúry

Projekt je zameraný na funkcie a realizácie pohybov (kinetických konštrukcií) v rámci architektonických návrhov a pretransformovanie najnovších poznatkov do pedagogického procesu.

Riešiteľský kolektív projektu z Katedry architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa bude zameriavať na aplikačné spektrum pohybov v architektonických návrhoch na základe štúdie existujúcich riešení známych architektov. Budú podrobené analýzy a budú sformulované závery aplikovateľné v pedagogickom procese. Analýza bude vykonaná na základe kinematických štruktúr (sériová, paralelná, hybridná). Riešiteľský kolektív spoluriešiteľského pracoviska (Strojnícka fakulta STU v Bratislave) sa bude zameriavať na možnosti technického riešenia pohybov v architektonických dielach.

Vychádza sa z pohybu telesa v priestore a zo stupňa jeho voľnosti (DOF - Degree of Freedom). Budú skúmané možnosti odoberania stupňov voľnosti telesa a realizácie pohybov translačných a rotačných. Budú vysvetlené a na praktických príkladoch prezentované princípy a technické možnosti realizácie sériovej, paralelnej a hybridnej kinematickej štruktúry. Pomocou kinematických štruktúr manipulátorov a robotov budú prezentované pracovné priestory týchto štruktúr.

Predmetom skúmania je teda pohyblivosť mechanizmov, t. j. počet stupňov voľnosti jeho pohyblivých členov vzhľadom na základ (pevná platforma). Štrukturálna analýza je základom pre určenie napr. počtu pohonov, návrhu uložení, rýchlostí, zrýchlení a síl pôsobiacich na skúmaný mechanizmus.

Výsledky budú prezentované na úrovni vhodnej (prijateľnej) a potrebnej pre študentov architektúry. Nie je cieľom projektu spracovať poznatky na vysokej teoretickej úrovni, ale podávať, triediť najnovšie poznatky pre správne rozhodovanie študentov vo svojich kinetických architektonických návrhoch.

Poznatky budú prezentované formou študijnej literatúry vhodnej pre študentov Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.

Projekt č. 003VŠVU-4/2020

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD., Katedra architektonickej tvorby

Obdobie:

2020 – 2022