Zasadnutie Akademického senátu pondelok 25. 3. 2024, 09:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU v pondelok dňa 25. 3. 2024 o 09:00 h. na Drotárskej ceste 44 (miestnosť bude upresnená)

Miesto konania: D44


Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
 3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Vypočutie kandidátky Mgr. Silvie Hroncovej na opakované členstvo v Správnej rade VŠVU (členstvo jej bolo počas výkonu ministerky kultúry zrušené).
 5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2024 – predkladá Ing. Škanderová.
 6. Prerokovanie a schválenie návrhu zmien v systemizácii pracovných miest na VŠVU – predkladá rektorka Koklesová.
 7. Prerokovanie a schválenie správy o činnosti AS VŠVU za rok 2023 – predkladá predseda AS Macho.
 8. Správa o čerpaní financií na rekonštrukciu rektorátu, Galérie Medium, Artshopu a dofinancovania technológii na Katedre reštaurovania – predkladá Ing. Škanderová
 9. Prerokovanie a schválenie smernice o pedagogických úväzkoch na VŠVU – predkladá rektorka Koklesová.
 10. Predloženie návrhu na zloženie Etickej rady a jeho odsúhlasenie – predkladá rektorka Koklesová
 11. Predloženie a schválenie schémy Organizačného poriadku VŠVU – predkladá rektorka Koklesová
 12. Prerokovanie a schválenie výšky a doby prenajatého priestoru pre reštauráciu Verne – predkladá Ing. Škanderová
 13. Vyjadrenie sa k odvolaniam neprijatých uchádzačov na bc. štúdium v akad. roku 2024/25 po 2. kole prijímacích pohovorov – predkladá prorektor Lacko
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU