Rozhodnutím rektorky je výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Vysokej školy výtvarných v Bratislave opäť predlžená do polnoci 23.10.2022

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU“) v zmysle ust. § 40 a nasl. zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady VŠVU.

Lehota na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady VŠVU je opätovne predĺžená do nedele, 23.10.2022, 24:00.

 

V zmysle zákona o vysokých školách členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä:

 • významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti,
 • predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a
 • významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo
 • osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

 


 

Návrhy kandidátov na členov Správnej rady VŠVU  predkladajú Akademickému senátu VŠVU (ďalej len „AS VŠVU“):

 • právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • obce,
 • samosprávne kraje,
 • Slovenská akadémia vied,
 • verejné výskumné inštitúcie a
 • ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,
 • reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

 


 

Navrhnutý kandidát musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách:

 • najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a
 • schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

 


 

Funkcia člena Správnej rady VŠVU  je v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou“

 • poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • člena vlády,
 • štátneho tajomníka,
 • rektora,
 • prorektora,
 • dekana a
 • vedúceho súčasti VŠVU,
 • členmi Správnej rady VŠVU nesmú byť ani ich závislé osoby [§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.].
 • funkcia člena Správnej rady VŠVU je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci EU v Bratislave a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

 


 

Študentská časť AS VŠVU môže zvoliť jedného člena Správnej rady VŠVU aj z členov akademickej obce VŠVU, ktorí spĺňajú vyššie uvedené predpoklady a nie sú členmi Akademického senátu VŠVU.

 


 

SPÔSOB PREDKLADANIA NÁVRHOV:

Návrh na kandidáta na člena Správnej rady VŠVU musí obsahovať:

 • profesijný životopis navrhovanej osoby,
 • súhlas navrhnutého kandidáta,
 • čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v Správnej rade VŠVU a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v Správnej rade VŠVU,
 • vyhlásenie o spracovaní osobných údajov kandidáta na účely výberu členov správnej rady.

 

Kompletné návrhy je možné podávať Akademickému senátu VŠVU v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom:

 „Návrh na kandidáta na člena Správnej rady VŠVU

 

na adresu:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU

Hviezdoslavovo nám.č. 18

814 37  Bratislava

 

Predkladateľ návrhu je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.

 


 

TERMÍN PREDKLADANIA NÁVRHOV do:

Lehota predlžená do 23.októbra 2022, 24:00

 

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

predseda AS VŠVU