Výzva členom akademickej obce VŠVU na predkladanie návrhov kandidátov do AS VŠVU

Volebná komisia  VŠVU pre voľby do Akademického senátu VŠVU vyzýva všetkých členov Akademickej obce VŠVU na predkladanie návrhov kandidátov do AS VŠVU.


 

Každý člen akademickej obce má právo písomnou formou na Návrhovom lístku  navrhnúť člena AO (s jeho súhlasom - podpisom) za kandidáta do AS VŠVU.

 

Člen AO AŠVU sa môže rovnakým spôsobom aj sám  prihlásiť za kandidáta do AS VŠVU.

 


 

Návrhy kandidatúry je potrebné doručiť v zalepenej obálke :

 

-  na Drotárskej ceste do rúk p. Mgr. Aleny gregor Očkaiovej

-  na Hviezdoslavovom nám. č. 18 do zapečatenej schránky na vrátnici budovy

-  najneskôr dňa 11.10.2022 do 12,00 hod.

 

 


 

Bratislava 12.9.2022

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

predseda Volebnej komisie do AS VŠVU

Návrhový lístok na stiahnutie

Návrhový listok, voľby do ASDOCX, 12 KB