Výsledky študentskej ankety o kvalite vzdelávania

Študentská anketa prebiehala od 30. 6. 2021 do 31. 8. 2021. Anketu vyplnilo celkovo 96  respondentov. Študenti mali možnosť odpovedať na otázky rozdelené do štyroch oblastí súvisiacich s výučbou na škole všeobecne, výučbou teoretických predmetov, výučbou odborných predmetov a výučbou v ateliéri.

Respondenti mali možnosť vyjadriť svoju spokojnosť na lineárnej stupnici od 1 – 5, kde č.1 predstavovalo najväčšiu spokojnosť a č. 5 najväčšiu nespokojnosť.
V tabuľke je uvedené znenie anketovej otázky a priemer hodnotenia.

Respondenti mali okrem bodového hodnotenia možnosť otvorenej odpovede na každú otázku. Tieto odpovede pre zachovanie anonymity nezverejňujeme.

V mene Akademického senátu VŠVU, ďakujeme za účasť.

Všeobecné:

 • Záujem o dianie na škole 2,59
 • Priestorové a technologické vybavenie školy 3,03
 • Možnosti stravovania a ubytovania na škole 4,05
 • Služby knižnice 2,58
 • IT a e-služby školy, e-learning, digitálna komunikácia 2,91
 • Prístup k informáciám o štúdiu, grantoch a projektových výzvach na škole 2,8
 • Dostupnosť a kvalita stáži a zahraničných pobytov na škole 2,43
 • Miera ochrany proti intolerancii, diskriminácií či porušovaniu práv a osobných slobôd na škole 2,17
 • Kvalita vzdelávania na škole všeobecne 2,52
 • Sociálne zabezpečenie a starostlivosť o študentov na škole 2,75
 • Atmosféra na škole 2,13

Výučba teoretických predmetov:

 • Úroveň a obsah výučby teoretických predmetov 2,42
 • Aktuálnosť teoretických predmetov 2,47
 • Výber povinne voliteľných a výberových teoretických predmetov 2,87
 • Výučba cudzích jazykov 3,01
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie teoretických predmetov 2,23

Výučba odborných predmetov:

 • Úroveň, obsah a prepojenie výučby odborných predmetov s výučbou v ateliéri 2,53
 • Aktuálnosť odborných predmetov 2,41
 • Výber povinne voliteľných a výberových odborných predmetov 2,83
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie odborných predmetov 2,44

Výučba v ateliéri:

 • Úroveň a obsah výučby v ateliéri 1,87
 • Komunikácia v ateliéri 1,97
 • Materiálové a technické vybavenie ateliéru 2,29
 • Aktuálnosť výučby v ateliéri 1,9
 • Objektívne, transparentné a spravodlivé hodnotenie 1,92