Výsledky študentskej ankety o kvalite vzdelávania

Študentská anketa prebiehala od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. Anketu vyplnilo celkovo 96 respondentov. Študenti mali možnosť odpovedať na otázky rozdelené do štyroch oblastí súvisiacich s výučbou na škole všeobecne, výučbou teoretických predmetov, výučbou odborných predmetov a výučbou v ateliéri.

Respondenti mali možnosť vyjadriť svoju spokojnosť na lineárnej stupnici od 1 – 5, kde č.1 predstavovalo najväčšiu spokojnosť a č. 5 najväčšiu nespokojnosť.

V tabuľke je uvedené znenie anketovej otázky a priemer hodnotenia.


Všeobecné

 • Záujem o dianie na škole: 2,59
 • Priestorové a technologické vybavenie školy: 3,03
 • Možnosti stravovania a ubytovania na škole: 4,05
 • Služby knižnice: 2,58
 • IT a e-služby školy, e-learning, digitálna komunikácia: 2,91
 • Prístup k informáciám o štúdiu, grantoch a projektových výzvach na škole: 2,8
 • Dostupnosť a kvalita stáži a zahraničných pobytov na škole: 2,43
 • Miera ochrany proti intolerancii, diskriminácií či porušovaniu práv a osobných slobôd na škole: 2,17
 • Kvalita vzdelávania na škole všeobecne: 2,52
 • Sociálne zabezpečenie a starostlivosť o študentov na škole: 2,75
 • Atmosféra na škole: 2,13

Výučba teoretických predmetov

 • Úroveň a obsah výučby teoretických predmetov: 2,42
 • Aktuálnosť teoretických predmetov: 2,47
 • Výber povinne voliteľných a výberových teoretických predmetov: 2,87
 • Výučba cudzích jazykov: 3,01
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie teoretických predmetov: 2,23

Výučba odborných predmetov

 • Úroveň, obsah a prepojenie výučby odborných predmetov s výučbou v ateliéri: 2,53
 • Aktuálnosť odborných predmetov: 2,41
 • Výber povinne voliteľných a výberových odborných predmetov: 2,83
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie odborných predmetov: 2,44

Výučba v ateliéri

 • Úroveň a obsah výučby v ateliéri: 1,87
 • Komunikácia v ateliéri: 1,97
 • Materiálové a technické vybavenie ateliéru: 2,29
 • Aktuálnosť výučby v ateliéri: 1,9
 • Objektívne, transparentné a spravodlivé hodnotenie: 1,92

Respondenti mali okrem bodového hodnotenia možnosť otvorenej odpovede na každú otázku. Odpovede pre zachovanie anonymity nezverejňujeme, predkladáme však okruhy najčastejšie sa opakujúcich negatívnych i pozitívnych podnetov, ktoré v dotazníku odzneli.  Medzi negatívne patrí najmä nedostupnosť voliteľných predmetov pre ich obmedzené kapacity, absencia internátu a potreba skvalitnenia stravovania na škole, nedostatočné technologické vybavenie na niektorých katedrách, či potreba väčšieho dôrazu na výučbu cudzích jazykov. Medzi pozitívne hodnotenia možno zaradiť najmä prácu poradenského centra, aktivity knižnice a taktiež  jasnú a aktívnu komunikáciu školy smerom k verejnosti vo vzťahu ku aktuálnym spoločenským otázkam a problémom.
V mene Akademického senátu VŠVU ďakujeme za účasť a relevantné podnety. Výsledky ankety tvoria súčasť stratégie, pre zvyšovanie kvality vzdelávania na VŠVU.