Vybudovanie výučbového centra komunikácie a vizualizácie

V roku 2009 bola vyhlásená výzva Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 5 -  Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Na túto výzvu zareagovala naša škola podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie“. Žiadosť bola schválená dňa 24.03.2010. Finančné prostriedky boli čerpané zo zdrojov: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR, vlastné zdroje školy.

Realizácia projektu, ktorý sa týkala detašovaného pracoviska VŠVU v Kremnici, prebiehala v období od 1. júna 2010 do 30. novembra 2013, a bola rozdelená na dve aktivity:

rekonštrukcia pamiatkovo chránenej budovy účelového zariadenia VŠVU v Kremnici,

vybavenie pracoviska moderným výučbovým hardvérovým, softvérovým a prístrojovým vybavením a modernými IKT sieťami.

V minulosti sa objekt využíval na realizáciu rôznych pracovných pobytov, tvorivých dielní a plenérov pre študentov školy. Nebol však prispôsobený na modernú výučbu a bývanie, resp. infraštruktúra budovy a jej vnútorné vybavenie nevyhovovali aktuálnym potrebám školy a súčasným kritériám kladeným na kvalitnú výučbu (v záujme uspokojenia edukačných nárokov vo všetkých študijných programoch). Po úspešnej implementácii projektu objekt ponúka veľmi kvalitné technologické vybavenie a nadštandardné výučbové zázemie.

Vďaka rekonštrukcii a dobudovaniu priestorov školy v Kremnici sa podstatne zlepšili podmienky a zvýšili sa využiteľné kapacity tohto pracoviska. Tieto kapacity bude možné využívať aj pre ďalšiu spoluprácu s partnerskými domácimi a zahraničnými vysokými školami, ako i výskumnými a kultúrnymi inštitúciami. Tým sa umožní zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a rozšírenie služieb poskytovaných vysokou školou v širšom územnom rámci a zlepší sa jej vzdelávací a spoločensko-kultúrny dosah. Zrekonštruované a zmodernizované pracovisko tak zvyšuje konkurencieschopnosť vysokej školy v domácom aj medzinárodnom meradle.

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici (VCKV) je v rámci edukačného významu strategicky dôležitým pracoviskom pre výučbu aplikácie digitálnych technológií v základných ateliéroch, laboratóriách, prípravných kurzoch a povinných odborných predmetoch pre všetky študijné programy. Prioritne sa to dotýka odborných predmetov v tomto rozsahu - Digitálne spracovanie obrazu, Počítačová grafika - vektorové spracovanie, Počítačová grafika - pixelové spracovanie, Základy modelovania digitálnym spracovaním, Digitálne metódy stavby modelov, Modelovanie v programe MAYA, Video a multimediálna tvorba, Základy strihu a editovanie, Digitálna tvorba, Video - práca s kamerou, Počítačová grafika - spracovanie obrazu, Praktická typografia, Spracovanie textovej sadzby, Reprografické a polygrafické techniky, Tvorba písma, Grafické programy, Webdizajn, Multimédiá, Modelovanie a animovanie v programe MAYA, Základy modelovania digitálnym procesom, Základy digitálneho kreslenia pre architektov. Podľa tohto rozsahu predmetov a základných ateliérov a kurzov v rámci všetkých katedier (študijných programov) je hlavným poslaním VCKV zabezpečiť kvalitnú, exaktne štruktúrovanú podporu výučby intermédií, multimédií, dizajnu, vizuálnej komunikácie a nových médií. Okrem toho projekt zabezpečuje cez základné ateliéry, kurzy a povinne voliteľné predmety aj sekundárnu podporu vo výučbe ostatných študijných odborov - architektúre, výtvarnom umení, úžitkovom umení a reštaurovaní.

Nepretržitým spôsobom v tomto zariadení prebieha výučbový proces pre bakalársky, magistersky a doktorandsky stupeň štúdia počas celého akademického roka. Katedry si budú vo svojom semestrálnom učebnom pláne pre jednotlivé ateliéry a prípravné kurzy nastavovať jedno- až dvojtýždňové študijné pobyty vo VCKV. Edukačný proces bude každodenne prebiehať intenzívnym spôsobom blokovej výučby predmetov, prednášok, seminárov a cvičení, z ktorých je pripravená výučbová dramaturgická kompozícia podľa potrieb každej katedry a po vzájomnom odsúhlasení garanta študijného programu a študijného oddelenia. Súčasťou semestrálnej výučby budú tematické workshopy zamerané na podporu študijných ateliérových projektov a zadaní v prípravných kurzoch.

Okrem tohto hlavného výučbového obdobia je a bude zariadenie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie počas mimosemestrálneho obdobia využívané najmä na študijné a pracovné pobyty študentov (tvorivé dielne, plenéry, sústredenia), ako aj na realizáciu spoločných projektov študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov s domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami a vysokými školami.

Vzhľadom na lokalitu uvedeného účelového zariadenia je predkladaný projekt v plnom súlade s prioritami regionálnych rozvojových dokumentov (Regionálnej inovačnej stratégie, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a ako aj) regiónu Banskej Bystrice. V neposlednom rade, vzhľadom na povahu stavebného objektu, ide aj o príspevok k ochrane kultúrneho a historického dedičstva Slovenskej republiky.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Štrukturálny fond – Centrum aplikovaného výskumu – logá

Typ:

Dopytovo-orientovaný projekt, Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os 5 – Infraštruktúra vysokých škôl, Opatrenie 5.1

Obdobie:

5/2010 – 11/2013

Riešiteľ:

VŠVU

Projekt ukončený