Stojíme pri FPU!

S obavami sledujeme vývoj situácie ohľadom navrhovanej úpravy zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia, ktorá ohrozuje odbornosť a nezávislosť tejto inštitúcie.

Napriek limitovaným a stále nepostačujúcim prostriedkom FPU neposkytoval dotácie len určitej skupine „vyvolených“, ale odborné komisie vyberali projekty na základe ich kvality a prínosu, a to naprieč celým geografickým, tematickým i umeleckým spektrom. Podporené boli projekty z oblasti divadla, tanca, literatúry, výtvarného umenia, hudby, folklóru, digitálnych hier, ako dotácie a štipendiá na prípravu, výskum alebo samotnú organizáciu.

 

Aj my ďakujeme FPU za podporu našich aktivít, ktoré idú nad rámec bežnej pedagogickej činnosti. Vďaka špecifickej podpore určenej projektom umeleckých vysokých škôl mohlo naše študentstvo cestovať i participovať na zahraničných podujatiach, mohli sme organizovať výstavy a verejné prezentácie ich prác či (medziodborové) prednášky. Prostredníctvom týchto projektov získavali skúsenosti a schopnosti, ktoré následne po ukončení štúdia môžu aktívne využiť pri rozvíjaní našej kultúry a umenia. Rovnako ako naši absolventi a absolventky, ktorí*é sú už súčasťou scény a aj vďaka FPU môžu naďalej pracovať, a tak prinášať a realizovať na Slovensku ďalšie svoje projekty a nápady.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o navrhovaných úpravách, prečítajte si stanovisko FPU.

 

Ak chcete pomôcť zabrániť prijatiu tejto úpravy, niekoľko návrhov nájdete na FB stránke Otvorená Kultúra!