Nové vedenie VŠVU v Bratislave

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení na svojom 2. riadnom zasadnutí dňa 27.11.2018 zvolil za kandidátku na rektorku VŠVU docentku, magisterku Bohunku Koklesovú, filozofie doktorku.

V zmysle paragrafu 10 odseku 2 zákona číslo 131/2002 Zbierky zákonov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prezident republiky Andrej Kiska vymenoval doc. Mgr. Bohunku Koklesovú , PhD.  dňa 30. januára 2019 do funkcie rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, a to na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. 

Počnúc dňom 1. február 2019 doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. začala  vykonávať funkciu rektorky Vysokej školy výtvarných umení.

Na základe dôvery AS VŠVU a dekrétu od prezidenta republiky SR má Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. v zmysle zákona i štatútu školy, právo viesť a riadiť školu, vystupovať v jej mene, predsedať vedeniu aj kolégiu rektora školy a predsedať Umeleckej rade Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 4. februára 2019 schválil návrh rektorky Vysokej školy výtvarných umení na menovanie prorektoriek a prorektorov.

Prorektorom pre výskum a umeleckú činnosť bol schválený prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Prorektorkou pre štúdium bola schválená doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. Prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť bola schválená doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová. Prorektorom pre medzinárodné záležitosti  bol schválený doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov sa uskutoční dňa 27. februára 2019 o 11.00 h. v Mojzesovej sieni na Vajanského nábreží č. 12 v Bratislave. Novozvolená rektorka na tento slávnostný akt pozýva celú akademickú obec VŠVU, ako aj zamestnancov školy.