Nové metódy vo výučbe dizajnérskej kresby so špecializáciou na automobilový priemysel

Projekt sa zaoberá zavedením súčasných trendov v oblasti dizajnérskej kresby špeciálne v oblasti automobilového priemyslu do vyučovacieho procesu na Katedre dizajnu VŠVU, oddelení Transport dizajn.

Projekt sa bude sústreďovať predovšetkým na oblasť digitálnej kresby, ktorá je dôležitým medzikrokom od štandardnej kresby k digitálnej príprave 3D modelu a realizácii prototypu. Úspešnou implementáciou projektu sa zabezpečí zodpovedajúce technické vybavenie a obohatenie výučby o workshopy s pozvanými odborníkmi z praxe, ktorí budú schopní sprostredkovať študentom najaktuálnejšie metódy digitálnej kresby využívané v automobilovom priemysle.

V rámci projektu bude existujúci predmet „Dizajnérska kresba“ obohatený o špecializovanú výučbu digitálnej kresby. Bude sa zameriavať na prípravu študentov flexibilne reagovať na požiadavky dizajnérskych firiem predovšetkým v kvalite a komunikatívnosti predkladaných návrhov riešení dizajnérskych zadaní. Súčasťou predmetu bude aj získanie zručností v oblasti ovládania práce s tabletom a príslušným softvérom, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie digitálnej dizajnérskej kresby. Projekt reaguje na aktuálne požiadavky praxe v oblasti automobilového priemyslu, kde je digitálna kresba dôležitým komunikačným prostriedkom medzi dizajnérom a výrobcom. Študenti tak získajú nástroj na zlepšenie ich uplatnenia na trhu práce.

Projekt č. 009VŠVU-4/2019

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Štefan Klein, akad.soch., Katedra dizajnu

Obdobie:

2019 – 2020