Manuál klimatickej krízy

Zámerom projektu je vytvoriť autorskú umeleckú publikáciu na tému globálnej klimatickej krízy, prostredníctvom workshopov objasniť participantom celý proces vzniku od obsahových ideí, cez prípravu až po samotnú realizáciu a neskoršiu prezentáciu.

Plánovaným výstupom bude nízkonákladová autorská publikácia vytvorená self-publishingovými metódami. Hlavným vzdelávacím prínosom okrem práce na reálnom umeleckom diele je spoznanie celého kreatívneho procesu tzv. selfpublishingu (vydávanie umeleckých autorských publikácii a magazínov vlastným nákladom). Rozšírenie povedomia a skúsenosti študentov a odbornej verejnosti zaoberajúcich sa ilustráciou o zásadný priestor pre ich slobodnú tvorbu v oblasti ilustrácie, ktorý na domácej pôde chýba ale celosvetovo je etablovaný ako priestor pre voľnu tvorbu spojenú s ilustráciou a voľným umením. Vstup študentov a participantov "self-publishing" procesu do sféry nezávisleho alternatívneho priestoru ilustrácie prostredníctvom vystavenia a prezentácie diela na výstavách a medzinárodnom festivale nezávislých nakladateĺov TaBook v Českej republike. Vznik autorskej publikácie máparticipantov oboznámiť s celým procesom vzniku autorskej publikácie v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti, až po jej prezentáciu. Cieľom je akcelerovať záujem o oblasť autorskej knihy a self-publishingu formou prednášok workshopov a priamej spoločného tvorby diela - autorskej knihy, vlastným nákladom.

Číslo zmluvy: 20-343-03254

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Tomáš Klepoch, Katedra grafiky a iných médií

Obdobie:

2020