Lets talk about photography! – 30 rokov Katedry fotografie a nových médií na VŠVU

Plánovaná výstava k 30. výročiu odzrkadlí a priblíži verejnosti vývoj fotografie na Slovensku cez históriu Katedry fotografie a nových médií.

Súčasná spoločnosť je presýtená fotografickým obrazom a informáciami, k ďalším vzniknutým obrazom je čoraz viac imúnna. Štúdium fotografie je jednou z podstatných častí vzdelania v súčasnej spoločensko-politickej situácii. Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nasledujúcom roku už jubilejných 30 rokov od jej založenia na VŠVU v Bratislave. Jej koncepcia sa v priebehu týchto rokov rôzne menila a úspešne spájala štúdium analógovej a digitálnej fotografie, nových technológii a videa. V každom z rokov jej fungovania reflektovala aktuálne obsahy súčasného umenia v rámci fotografického média, prekračujúc jeho hranice smerom k multimediálnym procesom. Plánovaná výstava k 30. výročiu odzrkadlí a priblíži verejnosti vývoj fotografie na Slovensku cez históriu Katedry fotografie a nových médií.

Prezentáciou prác absolventov KFNM z posledných troch dekád a súčasných študentov, sa verejnosti odprezentuje širokú variabilita fotografického média. Pre nie len chronologický záznam vývoja slovenskej fotografie, ale aj komplexitu fotografického obrazu a výstupov, celkovú koncepciu výstavy bude tvoriť prizvaný tím odborníkov zo Slovenska a zahraničia.

Aktuálna dvoj výstava sa bude konať v priestoroch galérie MEDIUM a Galérie UMELKA v Bratislave. Výstava ponúkne širokej verejnosti otvorenú platformu pre dialóg o fotografickom médiu, unikátnu reflexiu média a vývoju fotografie na Slovensku v spojení vizuálneho umenia a technického obrazu.

Číslo zmluvy: 20-143-00740

Typ:

Fond pre podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD., Katedra fotografie a nových médií

Obdobie:

2020