Kongres mladých rómok a rómov

Kongres mladých rómok a rómov sa uskutočnil v dňoch 8. - 10. apríla 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Tohto ročníku kongresu sa zúčastnil aj študent Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Norbert Kuki, ktorý bol členom Komisie pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností.

Kongres mladých Rómok a Rómov 2022 je príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sú aktívne občiansky angažovaní vo veci politík marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom kongresu je dať hlas a priestor mladým ľuďom na to, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky vo verejnom diskurze, diskutovať na témy, ktoré sa ich týkajú, poukázať na nedostatky v aktuálnych politikách a navrhnúť riešenia na dané politiky.

Tohto ročníku sa zúčastnil aj študent Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Norbert Kuki, ktorý bol členom Komisie pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností. Spoločne s ďalšími členmi a členkami formulovali návrhy na zmeny verejných politík, ktoré sú formulované v spoločnej Deklarácii mladých Rómov a Rómok 2022. Vytvorená deklarácia si dáva za cieľ presadenie sformulovaných návrhov do praxe.

Kongres organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Univerzitnou knižnicou Bratislava, Platformou mladých Rómov. Partnermi projektu je Adel Slovensko a National Democratic Institute.

Bližšie informácie: romovia.vlada.gov.sk

Deklarácia mladých Rómov a Rómok 2022

Komisia pre rozvoj otvorenej kultúry a športových zručností

  • Žiadame slovenských režisérov, dramaturgov a producentov, aby vo svojich výstupoch nepodporovali stereotypy o Rómoch a citlivo pristupovali pri zobrazovaní Rómov v divadle a filme.
  • Žiadame Fond na podporu kultúry národnostných menšín o zavedenie pozície konzultanta/ konzultantky projektov pre rómsku národnostnú menšinu, ktorá by bola nápomocná v procese tvorby projektov a riešení problémov. Zároveň vyzývame fond k väčšej komunikácii s rómskymi žiadateľmi.
  • Žiadame slovenské knižnice, Divadelný ústav v Bratislave, Centrum vied o umení SAV, v.v.i. a iné štátne inštitúcie podobného charakteru o vytvorenie väčšej dokumentačnej základne rómskej kultúry.
  • Chceme mať vytvorený priestor v slovenských štátnych inštitúciách pre rómske umenie, kultúru a šport. Žiadame základné, stredné a vysoké školy so zameraním  na humanitné a spoločenské vedy o implementáciu rómskej histórie do vyučovacieho procesu.
  • Navrhujeme vyvinúť úsilie pre zriadenia Dom rómskej kultúry v Bratislave.
  • Vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vytvorenie inštitúcie, ktorá by mala za úlohu zastrešovať rómskych športovcov a pomáhala by im aj poskytovaním štipendií na rozvoj športových zručností.
  • Navrhujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vytvorilo program podporujúci rozvoj športového talentu mladých ľudí a interkultúrny dialóg medzi majoritnou a rómskou mládežou prostredníctvom športu.
  • Žiadame základné školy, športové kluby, komunitné centrá o väčšie šírenie osvety so zameraním na šport v spolupráci s úspešnými rómskymi športovcami.
  • Chceme upozorniť slovenské športové centrá a kluby, aby platilo pravidlo „v športe sa nediskriminuje“.