Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch

Jana Oravcová

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-556-0439-8

Téma tela, telesnosti a sexuality a s ňou spojených otázok subjektivity a identity patrí v súčasnosti k aktuálnym problémom, ktoré sa dostávajú do centra pozornosti nielen umeleckej teórie, kritiky a praxe, ale aj do poľa bádania mnohých spoločenskovedných disciplín. Publikácia Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch prináša vhľad do problematiky tela a telesnosti a prostredníctvom širších metodologických prístupov (postštrukturalizmus, feministické, rodové, psychoanalytické, fenomenologické, sociologické, antropologické prístupy) a spolu s obsahovou štruktúrou otvára široké pole námetov a obsahov k zvolenej téme. Rovnako modernistický koncept univerzality a objektivity sa stane terčom kritického pohľadu na tému tela a telesnosti. Konštruktivistická perspektíva, náhľadom ktorej telo nie je ustálenou entitou, ale vždy konštituované vo vzťahu k vonkajšiemu a vnútornému kontextu (rodové, pohlavné, rasové, triedne, etnické inak vyznačené a prežívané), a ktorá znázorňovanie (reprezentáciu) tela nikdy nenahliada ako nestrannú aktivitu, ale vždy spojenú s určitými (politickými, mocenskými) záujmami – bude v tomto procese poznania vytvárať pevný rámec s otvoreným koncom.

Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch – obálka publikácie