Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií

Cieľom projektu bolo vytvorenie vedeckého centra zameraného na aplikovaný výskum v oblasti nových materiálov a technológií a vybudovanie platformy na technologický transfer. V rámci projektu vznikli pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9  v Bratislave.

Riešiteľský kolektív:

Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD., doc. Mgr. Art. Vít Halada, ArtD., Mag. arch. Kristína Rypáková, ArtD., doc. M.A. Blanka Cepková, Dipl. des. Zuzana Šebeková, ArtD., prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., prof. Boris Kvasnica, akad. mal., Mgr. art. Barbora Němečková, Mgr. Ján Sikoriak, doc. Mgr. art. Martin Piaček ArtD., doc. Mgr. art. Patrik Illo, doc. Mgr. art. Pavol Macho

Popis projektu:

Súčasťou centra sú napríklad laboratóriá pre výskum keramických či kovových materiálov, nanomateriálov, ako aj kancelária pre transfer technológií a inkubátor pre perspektívne projekty do priemyselnej oblasti.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sa spolupodieľala predovšetkým na naplnení 2. špecifického cieľa - Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. Do projektu boli zapojené Katedra architektonickej tvorby, Katedra dizajnu, Katedra reštaurovania, Katedra Socha, objekt inštalácia, Katedra textilnej tvorby, Katedra úžitkového umenia.

VŠVU realizovala v spolupráci s niektorými ústavmi SAV spoločné projekty. Napríklad Katedra textilnej tvorby VŠVU spolupracovala s Ústavom polymérov SAV a skúmali spoločne možnosti nanášania polymérových hmôt na textilné vzorky. Katedra reštaurovania VŠVU v rámci spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV využíva počítačovú tomografiu na skúmanie špecifických častí objektu, na základe ktorých je možné vidieť dovnútra skúmaného objektu bez jeho narušenia.

Viac informácií na stránke Slovenskej akadémie vied: https://www.sav.sk/

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Štrukturálny fond – Centrum aplikovaného výskumu – logá

ITMS: 26240220088

Typ projektu:

Dopytovo-orientovaný projekt, Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os: 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK, Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Obdobie:

september 2013 – júl 2015

Riešiteľ:

VŠVU partner projektu

Projekt ukončený