NŠP štipendiá na mobility do zahraničia do 31.10. + webináre na podanie žiadostí

Zahraničné oddelenie VŠVU odporúčajú do pozornosti študentov*tiek až po postdoc stupeň Národný štipendijný program Slovenskej republiky určený na podporu mobilít a webináre SAIA, týkajúce sa predkladanie žiadostí o tieto štipendiá. Webináre budú 20.9., 3., 9. a 13. 10.

Webinar NSP SAIA 09202023

webináre ---- informácie o výzve


Webináre o NŠP

20. 9. 2023 o 14:00:

Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do celého sveta - pre študentov, doktorandov a postdoktorandov,

***LINK NA PRIPOJENIE***

ďalšie termíny a témy webinárov:

*Bližšie informácie o webinároch, ako aj odkazy na pripojenie sa, budú postupne zverejňované na webových stránkach SAIA a Národného štipendijného programu, resp. na sociálnych sieťach SAIA, n. o.

3. 10. 2023 o 14:00:

  • Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť  -  webinár pre doktorandov a postdoktorandov,

9. 10. 2023 o 14:00:

  • Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť - webinár pre študentov VŠ,

13. 10. 2023 o 14:00:

  • Study/research in Slovakia with the National Scholarship Programme.

 

(späť hore)


Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

NSP SAIA letak

Leták - Národný štipendijný program 2024/25PDF, 245 KB

Pre koho sú štipendiá určené?

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

 

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu.

 

*Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

 

Štipendiá na mobility zo zahraničia na Slovensko

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta!

 

Uzávierka

na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp.www.scholarships.sk.

 

*Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2024, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025.

Výsledky 

výberu budú zverejnené na našej webovej stránke (www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani), a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Ak máte otázky

týkajúce sa Národného štipendijného programu, môžete sa obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

  • Kristína Sallerová (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;
  • Ondrej Aradský (nsp-foreign@saia.sk), uchádzači (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) o štipendium zo zahraničia;
  • Silvia Lipovská (nsp-foreign2@saia.sk), uchádzači (študent, doktorand) o štipendium zo zahraničia.

 

(späť hore)