Palo Macho – Regály

Rozsiahla, takmer architektonicky pôsobiaca inštalácia Pala Macha kombinuje horizontálne a vertikálne vedenú kovovú konštrukciu, ktorá určuje mikropriestory pre fúkané, maľované a tavené sklenené diela.

Sprístupnenie výstavy: 15. 8. 2019
Spojene s komentovanou prehliadkou o 17:30

Vernisáž výstavy: 12. 9. 2018
Spojene s komentovanou prehliadkou o 17:30

Palo Macho – Regály

Napriek tomu, že názov výstavy Regály znie tak trochu pragmaticky, priam „neumelecky“, predsa len vo svojom význame  predstavuje základnú nosnú konštrukciu inštalácie. Do regálov ľudia zvyčajne ukladajú všetky potrebné i nepotrebné veci, rôzne ich triedia, skladujú a premiestňujú. Obsahy jednotlivých regálov predstavujú neraz úseky našich životov, záujmov a odborných zameraní. 

Rozsiahla, takmer architektonicky pôsobiaca inštalácia Pala Macha kombinuje horizontálne a vertikálne vedenú kovovú konštrukciu, ktorá určuje mikropriestory pre fúkané, maľované a tavené sklenené diela. Inštalácia akoby nemala svoj začiatok a koniec, je časťou príbehu, ktorý sa môže dopĺňať o ďalšie a ďalšie regály a umelecké diela. Z tohto hľadiska tak nosná konštrukcia tvorí svojbytný celok, nie je len stafážou pre umelecké artefakty, ale dômyselnou architektonicko-priestorovou zostavou, alebo plochou stola.  

Táto zostava umožňuje vytvárať situácie, v rámci ktorých sa nanovo definujú súvislosti medzi obsahmi jednotlivých diel.  Väčšinou ide o figurálne kompozície minimalistického charakteru. Jednotlivé postavy, dokumentované z nadhľadu, celku, alebo naopak detailu vykazujú znaky skulpturálneho vnímania ľudského tela. Telo sa tak stáva zástupným príznakom určitého stavu človeka: ležania, státia, visenia ako atribútov možnej beztiaže či spánku. Podstatné pre jednotlivé diela je aj ich technické spracovanie. Na jednotlivé sklenené platne sú aplikované fotografie. Kombinácia fotografie a skla je v  súčasnom vizuálnom umení jedinečnou autorskou tvorbou, na ktorej autor spolupracoval s fotografkou Janou Hojstričovou. 

Fotografie aplikované na skle ďalej Palo Macho výtvarne prehodnocuje. Nielen prevrátením motívu naruby, ale aj výtvarným zásahom, ktorým neraz určuje líniu čítania diela, poukazuje na základné konštruktivistické čítanie v horizontále, vertikále, diagonále, ale aj v ploche a priestore. Drobné kresbové intervencie je možné objaviť na rade menších sklenených tabúľ.  Na nich je ústredný motív ľudskej postavy doplnený o subtílne kresby, ktoré sú čiarou, alebo znakom jednoduchej konštrukcie, či náznakom architektonického priestoru. Inklináciu k takémuto striedmemu vizuálnemu jazyku  možno nájsť na mnohých detailoch inštalácie. Zvlášť stojí za pozornosť úvodná časť inštalácie, kde ústredným motívom je ležiaci muž. Jeho čítanie sa organizuje prostredníctvom negatívu, pozitívu, ale aj prostredníctvom jeho odrazu na zrkadlovej fólii, alebo cez rozmernú sklenenú šošovku. Rôzne podoby vnímania obrazu v jednom čase a priestore tvorí podstatu diela a vytvára predpoklady na jeho interaktívne vnímanie divákom. 

Bohunka Koklesová 
kurátorka výstavy

Palo Macho (1965) pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej sklárskej tvorbe sa venuje maľbe a kresbe na sklo, ale aj rôznym spôsobom obrazu a záznamu na ploche skla. Spolupracoval s viacerými autormi a od roku 2010 spolupracuje s fotografkou Janou Hojstričovou.  Pripravil mnohé výstavy pre domáce a zahraničné publikum. Žije a pracuje v Bratislave.