Núdzový biotop

Výstava s názvom Núdzový biotop je prezentá-ciou študentov Ateliéru o fotografii z Katedry Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave.

Photogether Gallery Zlín


Kurátori:

Silvia Saparová
Dominika Ličková

O výstave:

Núdzový biotop ako fragment krajiny s určitou faunou a flórou, miesto, kde je možné sledovať kolobeh prírodného cyklu, striedanie svetelných a teplotných podmienok, ale aj priestor pre re-generáciu, inšpiráciu a kontempláciu. Ide o uve-domenie si a začlenenie vlastného JA do väčšie-ho celku/ekosystému. Biotop funguje v prácach študentov ako ateliér, priestor na pozorovanie, experiment a záznam. Následné zobrazovanie alebo vytváranie vlastnej krajinnej jednotky, po-zorovanie pomalých premien a zákonitostí, ob-javovanie mikroprocesov, detailov daného pro-stredia, budovanie zbierky vizuálnych záznamov v časovej postupnosti, gradujúce vo finálnom objavení znovuzrodenia. Simulácia ideálneho prostredia prinášajúceho odpútanie od civilizač-ných tlakov, ktoré sa postupne implementovali ako súčasť každodenného bytia.

Finálny výber predstavuje vzorku individuálnych prístupov študentov ako aj pedagógov fotogra-fickým médiom k danej téme.

Autori:

Natália Angletová, Kristína Baloghová, Nataša Bošková, Dávid Hangonyi, Barbora Katuščáková, Marcus Oliver Obert, Jana Stankovičová, Sára Stupková, Anna Mária Špániková, Silvia Saparová, Dominika Ličková, Ema Lančaričová

O ateliéri:

Koncepcia Ateliéru o fotografii vychádza z vý-skumu zobrazovacieho jazyka fotografie a ana-lýze obrátenej k pojmom fotografického média a jeho obrazu.

V niekoľkých systematicky opakovaných vlnách prispievame k diskusii „o fotografii“ a venuje-me sa otázkam v oblastiach technologickej, ma-teriálnej podstaty fotografie paralelne s filozo-fickými a epistemologickými úvahami o tomto médiu. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť foto-grafie vytvára východiskový rámec pre výučbu v Ateliéri o fotografii.
Fotografia je v súčasnosti širokou entitou osci-lujúcou neustále medzi materiálnymi a nemate-riálnymi podobami, medzi fyzickými objektami a voľne sa vznášajúcimi obrazmi niekde vo virtu-álnom prostredí. Fotografia sa nachádza vlastne všade a zároveň „nikde“. Koncepcia ateliéru sa prispôsobuje aktuálnemu stavu fotografického média v súčasnej postinternetovej situácií a jeho postavení v dynamike sociálnych sietí.

Súčasná koncepcia ateliéru vychádza z okruhov a tém, ktoré sa realizovali v ateliéri v minulos-ti ako napr. Digital vs. Analog, Jedinečnosť fo-tografického obrazu, Black box, Fotografia ako zrkadlo reality a Fotografia ako zdieľaná skutoč-nosť, Issues of Reality-Záležitosti reality, Citlivá vrstva, Mutácia odtlačku, Akt fotografovania, Chiasma – kontaktný bod.
Jadrom filozofie ateliéru je aktuálne zameranie sa na produkciu fotografie v jej materiálnej po-dobe, výskum šírenia fotografických obrazov a vzťahom medzi fotografiou a z nej vychádzajú-cich obrazov. Cieľom v najbližšej budúcnosti je kopírovať tento prirodzený vývoj média a sledo-vať funkciu fotografického obrazu v digitalizo-vanej spoločnosti a súčasných zmenených for-mách komunikácie.