Jana Hojstričová – Albumové listy

Listy v albume často spája jedna téma. Tá môže byť osobná, spojená s príbehom rodiny, alebo exaktná, opretá o vedecké bádanie. Albumy sú tak kronikou našej pamäti a vytvárajú istú predstavu o svete, v ktorom sme žili. 

Sprístupnenie výstavy: 15. 8. 2019
Spojene s komentovanou prehliadkou o 17:30

Vernisáž výstavy: 12. 9. 2018
Spojene s komentovanou prehliadkou o 17:30

Jana Hojstričová – Albumové listy

Východiskom priestorovej fotografickej inštalácie Jany Hojstričovej sú albumy, ale nie v podobe ako ich tradične poznáme. Viac než album samotný autorku zaujíma najmä jeho účel, charakter a štruktúra. Fotografie umiestnené na „laboratórnych“ stoloch reprezentujú listy z albumov, ktoré sú systematicky zoradené, tematicky evidované a fotograficky vecne zdokumentované. K premýšľaniu o týchto hodnotách priviedlo autorku jej štúdium historických albumov najrôznejšieho druhu, ale aj absencia albumov v živote súčasného človeka. Fyzický album a jeho listy nahradili totiž rôznorodé digitálne databázy. 

Album mal z hľadiska histórie vždy veľmi blízko k vedeckému bádaniu, bol súborom poznania o niektorej vedeckej disciplíne. Preto Jana Hojstričová zvolila pre tento výstavný projekt stoly, ktoré svojim tvarom pripomínajú laboratórny inventár. Na stoloch sú umiestnené fotografické „listy“ z oblasti prírodných vied: botanika, zoologia, geológia a skúmanie ľudského tela. Väčšina fotografií vznikala v múzeách prírody, v ich archívoch a skladoch, ale aj v botanických záhradách. Fotografické albumy a  múzeá sa rodili  približne v rovnakom období a ten čas prial aj progresu na poli fotografie. Niektoré fotografie na stoloch vznikali súčasnými digitálnymi technológiami a niektoré historickými fotografickými technikami 19.storočia. V súčasnej fotografii sledujeme návrat fotochemického spracovania obrazu, čo možno chápať ako reakciu na imateriálny digitálneho svet.  Ďalšou významnou hodnotou je aj fakt, že Jana Hojstričová svojou fotografickou inštaláciou laboruje v priestore medzi umením a vedou, medzi tvorbou a vedeckou evidenciou.

V dnešnej dobe sa veľmi často pripomínajú ekologické problémy, klimatické zmeny a zverejňujú sa prognózy ďalšieho vývoja. Výstava sa síce venuje prírode, ale na pozadí týchto diskusií si Jana Hojstričová kladie skôr otázky, ktoré smerujú k tomu, akým spôsob je príroda dnes prezentovaná a akým spôsobom je vnímaná. Zisťuje, že príroda sa stáva v tomto svete kultúrou, stráca svoju nedotknuteľnosť a autentickosť. Väčšina z nás žije dnes v mestách a vnímanie a poznávanie prírody sa deje cez interaktívne digitálne expozície.  

Bohunka Koklesová
kurátorka výstavy

Jana Hojstričová (1972) pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vedie „Ateliér fotografia, realita, konštrukcia“. Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuje témam postavenia ženy, súčasnej rodiny a spoločnosti a aktuálne aj problematike muzeálnej kultúry. Okrem voľnej fotografickej tvorby sa špecializuje aj na fotografovanie architektúry, skla a keramiky. Venuje sa aj výskumu fotografie 19.storočia. V posledných rokoch spolupracuje so sklárskym výtvarníkom Palom Machom. Pripravila celú radu výstav pre domáce a zahraničné publikum. Žije a pracuje v Bratislave.