Jana Kapelová: Bezpodmienečná práca

Uspokojuje vás práca v kultúre? Uvažovali ste o opustení umeleckého prostredia? Mohli by ste opísať zmenu vášho každodenného života počas pandémie? Ako ovplyvnila možnosti vašej sebarealizácie, práce a ďalších aktivít? Postihla vaše bežné a nebežné finančné príjmy?

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2,  Martin


Bezpodmienečná práca je aktuálnym projektom Jany Kapelovej, ktorý nadväzuje na jej predchádzajúcu prácu Nylonové súvislosti (2017) venovanú subjektívnym výpovediam o pracovných skúsenostiach žien pôsobiacich na Slovensku vo sfére súčasného umenia. Projekt vo výsledku odhaľuje osobné skúsenosti (s formami práce, špecifickou pracovnou etikou, s nízkym finančným ohodnotením, či prekaritou) respondentiek ako spoločnú kolektívnu skúsenosť všetkých pracovníčok (ale aj pracovníkov) v kultúre. Bezpodmienečná práca sa zameriava i na ďalšie aspekty profesionálneho i súkromného života žien; pozerá sa tiež „poza“ prácu; na štúdium, materstvo, dôchodok, pandémiu. Na to, ako forma vzdelávania, či zaužívané vzorce správania podmieňujú a ovplyvňujú pracovný život, ale i osobný život a psychické prežívanie. Vyššie uvedené otázky sú pritom len príkladom zo širšieho súboru otázok, s ktorými autorka zúčastnené ženy na projekte oslovila.

Výstava v Turčianskej galérii v Martine prezentuje tematický výber zo stále prebiehajúceho projektu. Zameriava sa na reflexiu aktuálnej situácie pandémie, na to ako zmenené podmienky ovplyvňujú prácu, finančnú situáciu, psychické zdravie alebo sociálne vzťahy participujúcich žien viacerých generácií.

Hoci sa Bezpodmienečná práca venuje osobnému prežívaniu žien aktívnych vo sfére umenia - umelkýň, kurátoriek, vysokoškolských pedagogičiek, správkyň depozitu, produkčných, historičiek a teoretičiek umenia, riaditeliek, galerijných pedagogičiek - skúsenosti, ktoré tieto ženy anonymne zdieľajú, sú pravdepodobne podobné aj skúsenostiam v iných oblastiach. Ide často o „prefeminizované“ profesie, kde je práca vnímaná ako služba, osobné povolanie, s nízkym platovým ohodnotením (školstvo, zdravotníctvo a pod.).  Prístup k práci tu môže v mnohom pripomínať bezpodmienečnú lásku, bezvýhradné odovzdanie sa tomu, čo človeku dáva zmysel a napĺňa ho.

Text: Eliška Mazalanová