Využitie počítačovej tomografie v oblasti výskumu umeleckých diel pri reštaurovaní

Editori: Dušana Ondreková, Jana Dušková

Vydavateľ: VŠVU/Katedra reštaurovania

Rok vydania: 2019

ISBN: 978-80-8189-034-5

 

V rokoch 2016 – 2018 prebiehal na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v  Bratislave doktorandský výskum využitia počítačovej tomografie v reštaurátorskom výskume. Celý výskum vrátane dizertačnej práce aj tejto publikácie podporila Kultúrna a  edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR v  rámci projektu KEGA č. 001VŠVU-4/2017 s  názvom Skvalitnenie nedeštruktívneho výskumu a jeho aplikácia v reštaurátorskej praxi pre študentov Katedry RT VŠVU. Zvolená téma projektu reaguje na aktuálny rozvoj zobrazovacích metód. Riešitelia projektu: Jana Karpjaková Balážiková, Jana Dušková, Dušana Ondreková. Publikácia je určená na študijné účely, nie na komerčné použitie.

 

Využitie počítačovej tomografie v oblasti výskumu umeleckých diel pri reštaurovaní - prebal