Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela

Zborník z Medzinárodného interdisciplinárneho sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 18. – 19. mája 2017 na pôde VŠVU v Bratislave ako čiastkový výstup k projektu č. 006VŠVU-4/2016 Grantu KEGA – Seriálnosť a repetícia v súvislostiach tvorivých metód moderného a súčasného vizuálneho umenia na Slovensku

 

Editori a redakcia zborníka: Zora Rusinová, Ján Kralovič

 

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-8189-015-4

 

Serialita a repetícia ako umelecké prístupy a konštitutívne princípy integrity umeleckého diela patria k najrozšírenejším formám narácie a štrukturácie umeleckého diela. Oba kreatívne postupy zahŕňajú aspekt časovosti, trvania, intervalov a prechodov. Sú vždy podmienené nielen vnútornými premenami dejín umenia a daným vývojovým štádiom technológií, ale vzťahujú sa aj na sociálne, ideologické a spoločenské kontexty. Zámerom sympózia je vysledovať rozmanité podoby práce so sériou a repetíciou v súvislostiach vývinových tendencií umenia a analýzy médií (podoby seriality, rozdiel medzi modernou a postmodernou, vplyv elektronických technológií a pod.). Sympózium je koncipované interdisciplinárne v snahe poskytnúť priestor vedeckým príspevkom analyzujúcim tému z rôznych metodologických stanovísk. Našou snahou je teoreticky zhodnotiť podoby a úlohu seriality a repetície v kontexte širokého spektra umeleckých a sociálno-vedných odborov (vizuálne umenie, architektúra, literatúra, hudba, filozofia, estetika). Sympózium má za cieľ obohatiť doterajšie čítanie, interpretáciu a významové konotácie samotných pojmov repetície a seriality v umeleckej tvorbe ako aj prispieť k rozšíreniu poznatkov o vzťahu umenia, umenovedy a humanitných disciplín.

 

Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela - prebal