Maľba v postmediálnom veku

Jana Geržová

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-556-0881-5

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdii Centra výskumu a Katedra maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení usporiadali v spolupráci s Ministerstvom kultúry Dánska, Dánskou agentúrou pre kultúru, Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky, Rakúskym kultúrnym fórom a Slovenskou národnou galériou medzinárodné sympózium Maľba v postmediálnom veku, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 30. a 31. mája 2012 na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Sympózium je druhým pokračovaním projektu, ktorý vznikol na Vysokej škole výtvarných umení ako súčasť výskumnej úlohy zameranej na kritickú reflexiu súčasnej maľby s podporou grantovej agentúry KEGA (projekt č. 004VŠVU-4/2011) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Sympózium nadväzuje na úspešný česko-slovensky projekt Maľba v kontextoch, kontexty maľby, ktorý bol organizovaný Sekciou vizuálnych a kultúrnych štúdii Centra výskumu VŠVU v spolupráci s Českým centrom a uskutočnil sa v dňoch 21. a 22. októbra 2010 na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Hlavným cieľom sympózia Maľba v postmediálnom veku bolo vytvoriť platformu na kritickú reflexiu súčasnej maľby s dorazom na otázky pátrajúce po tom, čo spôsobilo cyklicky sa opakujúce konce a návraty maľby tak, ako sme ich zaznamenali nielen v priebehu celého 20. storočia, ale aj na začiatku nového milénia. Do akej miery môžeme dramatické zmeny v reflexii maľby spájať s imanentným vnútorným vývojom samotného umenia, do akej miery ide o proces ovplyvnený vonkajšími kultúrnymi, technologickými, či dokonca ekonomickými faktormi? Vzhľadom na to, že kľúčovou témou sympózia boli úvahy o nových priestoroch maľby v postmediálnom veku, do centra sa dostali predovšetkým otázky súvisiace s tým, akú úlohu zohráva maľba vo svete poznačenom dominantnosťou elektronických médií.

Maľba v postmediálnom veku – obálka publikácie