Ilúzia a virtuálna realita v umení

Ivan Gerát, Marián Zervan

Vydavateľ: Nadácia NOVUM/VŠVU/Slovart

Rok vydania: 2021

EAN: 9788055653945

 

Publikácia ponúka rad príspevkov slovenských odborníkov z viacerých oblastí humanitných vied (dejiny umenia, filozofia, estetika, resp. kognitívna estetika), pričom v centre pozornosti sa ocitajú otázky súčasnej umeleckej produkcie, ale aj umenia minulosti ako vytvárania ilúzie, resp. otázky teoretického fundovania vzťahov umenia k realite a vice versa, prípadne reality ako predlohy umení. Je to široké pole, ktorého komplexnosť nie je možné obsiahnuť v jednom zborníku, to ani nie je ambíciou zostavovateľov. Príspevky prierezovo alebo v podobe prípadových štúdií prezentujú stanoviská k ilúzii ako javu charakteristického pre umenie (I. Gerát), zhŕňajú diskusie o ilúzii v umení (L. Kvasz, A. Démuth), načrtávajú perspektívu iluzórnosti umenia dneška alebo nedávnej minulosti (D. Grúň), vzdialenejšej minulosti (P. Megyeši, P. Michalovič), prípadne poukazujú na základe skúseností s využitím najnovších technológií v umeniach do budúcnosti (Z. Rusinová) a vymedzujú hranice tak ilúzie, reality ako aj umenia (K. Ihringová a všetci ostatní).

 

Ilúzia a virtuálna realita v umení - prebal