Myslieť globálne, tvoriť lokálne

Podstatou projektu je sprostredkovať študentom z ateliéru Textilnej tvorby v priestore informácie z rôznych zdrojov k textilnej tvorbe. Z oblasti digitálnych technológií ale aj remeselného ručného spracovania, tak aby sa u nich stimulovala tvorivosť a schopnosť prirodzene komunikovať v tomto médiu. Dosiahnuť, aby získané skúsenosti a zručnosti vedeli medzi sebou navzájom prepájať a rozvíjať do nových možností. Prostredníctvom prezentácie tvorby najvýznamnejších súčasných textilných výtvarníkov, ktorí by predstavili svoju tvorbu, svoje skúsenosti a tvorivé postupy rozšíriť pole poznania v tejto oblasti.

Riešiteľský kolektív:

Mgr. art. Beáta Gerbócová, Mgr. art. Henrieta Kurčíková (doktorandka), Mgr. art. Júlia Jurinová (doktorandka)

Anotácia:

Prednášky, diskusie o tvorbe, o inšpirácii, o rôznych princípoch vzniku diela a  tematické workshopy, zamerané na prácu s materiálom a technológiami.

Od tohto projektu očakávame lepšiu orientáciu študentov v medzinárodnej odbornej scéne. Zlepšenie vo formulácii individuálnych výtvarných konceptov, formovanie kritického myslenia u každého študenta. Osvojenie si poznatkov o tvorivých procesoch, spôsoboch prezentácie a adjustácie diel v rámci voľného umenia, priestorových inštalácií a presahu do autorského dizajnu. Väčší prehľad o nových technológiách a materiáloch. Chceme rozvíjať hlavne popri zručnosti lepšiu formuláciu výtvarného prejavu v plánovaných technológiách. Hľadať adekvátnu estetiku a výtvarný výraz. Očakávame nové pedagogické metodické poznatky a skúsenosti. Za významné pokladáme získanie kontaktov s poprednými osobnosťami v odbore a sprostredkovanie informácií o tvorbe z etablovaných „dielní“ jednotlivých umelcov. Prínosom bude aj rozšírenie technologických a materiálových možností na našej katedre.

Týmto projektom sa chceme orientovať predovšetkým na netradičné technológie a postupy, ktoré nie sú zaradené do procesu výučby na našej škole, ako je technika tkania ikat, technika sibori, laserovanie textilných materiálov, digitálna výšivka na experimentálnych povrchoch. Zámerom je aj zdokonaliť vedomosti v technológiách ktoré sme v posledných piatich rokoch zaviedli do procesu výučby ako je digitálne tkanie, ktoré chcem rozšíriť o tkanie 3D štrukturovaných povrchov a taftovanie kobercov. Sú to pomerne nové technológie získané z grantu digitalizácia technologických procesov v dizajne a vďaka ktorým sme sa stali jedným z popredných vzdelávacích pracovísk.

Vo výsledku očakávame zvýšené využívanie týchto nadobudnutých vedomostí a skúseností u študentov a po skončení štúdia ich lepšie etablovanie sa v umení a kreatívnom priemysle.

Projekt č. 007VŠVU-4/2020

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. M.A. Blanka Cepková, Katedra textilnej tvorby

Obdobie:

2020 – 2022