Ateliér Interiér dizajn – mapovanie a vzťahy so slovenskými nábytkovými výrobcami a výrobkami na Slovensku

Hlavným zámerom projektu je prepojenie činnosti Ateliéru interiérového dizajnu na VŠVU v Bratislave s reálnou praxou. Tento zámer bude uskutočňovaný niekoľkými spôsobmi. Základným predpokladom je nadviazanie kontaktov so slovenskými firmami, ktoré sa venujú výrobe nábytku s vlastným dizajnérskym programom a hľadanie možností vzájomnej spolupráce medzi akademickým prostredím a reálnou praxou. Paralelne bude prebiehať výskumná práca s cieľom mapovať vývoj nábytkárskeho priemyslu a dizajnu nábytku na Slovensku po roku 1989.

Ateliér interiérového dizajnu vznikol v septembri 2018. Ide teda o najmladší študijný program na VŠVU v Bratislave. Jeho náplň a koncepcia výučby je zameraná na vzdelávanie budúcich dizajnérov v oblasti nábytku a interiéru s dôrazom na posilnenie radov odborníkov, ktorí budú schopní uplatniť sa predovšetkým v domácom firemnom prostredí. Jedným zo základných predpokladov pre ich úspešné uplatnenie je získavanie praktických zručností a kontaktov na reálnych výrobcov už počas štúdia. Tomu je nutné prispôsobiť aj technologické a materiálové zázemie ateliéru a výučbu cielenú na ovládanie zručností v kontexte súčasných výrobných postupov v tejto oblasti.

Počas realizácie projektu je plánovaná séria prednášok a workshopov vedených odborníkmi z praxe, výskumná činnosť zameraná na mapovanie vývoja nábytkárskeho priemyslu na Slovensku po roku 1989, ktorá vyústi do publikácie, ako aj prezentácia výsledkov edukačného procesu v Ateliéri interiérového dizajnu. K výstupom projektu bude patriť aj kolokvium s prizvanými odborníkmi z oblasti nábytkárskej výroby, dizajnu nábytku, teórie dizajnu, pedagógmi a pod. Hlavnou témou bude reflexia dizajnu a výroby nábytku na Slovensku z rôznych uhlov pohľadu, formulovanie problémov a hľadanie možných scenárov budúceho vývoja.

Nadviazanie spolupráce akademického prostredia s praxou sa ukazuje ako obohacujúce pre obe strany. Praktické skúsenosti z prostredia nábytkárskeho priemyslu sú neoceniteľným prínosom pre budovanie profilu úspešných absolventov, na druhej strane je akademické prostredie schopné priniesť nové impulzy do dizajnu a výroby nábytku na Slovensku.

Projekt č. 005VŠVU-4/2020

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Mgr. Miroslav Debnár, Katedra dizajnu

Obdobie:

2020 – 2022