Podporné a poradenské centrum pre študentov VŠVU v Bratislave

Projekt je orientovaný na podporné a poradenské služby pre študentov. Má podporiť ich úspešné napredovanie v štúdiu a následné uplatnenie v praxi.

V rámci projektu je zriadené Podporné a poradenské centrum VŠVU, ktoré poskytuje služby v dvoch základných oblastiach:

1. Podpora a poradenstvo v oblasti riešenia krízových situácií a stavov v rámci osobného života študentov vyžadujúce pomoc odborníka. 

Poradenstvo je zabezpečované poradcom – psychológom s príslušným vzdelaním a praxou.

Poskytované služby: psychologické, sociálne a študijné poradenstvo, koordinácia a poradenstvo pre študentov so špecifickými potrebami, služby študentského ombudsmana – riešenie nevhodného správania, rôznych foriem diskriminácie a porušovania práv zachytených v Etickom kódexe VŠVU.


2. Podpora a poradenstvo v oblasti kariérneho rastu

Poradenstvo a služby poskytované tajomníkom centra.

Poskytované služby: poradenstvo a služby pre uchádzačov o štúdium, produkčné služby pri zabezpečovaní výstav a iných prezentácií umeleckých výstupov študentov, koordinácia a zabezpečenie poradenstva v oblasti kariérneho rastu a podnikania v umení, právne poradenstvo a pod. ktoré sú zabezpečované prizvaním odborníkov z externého prostredia podľa špecifických potrieb a požiadaviek študentov.

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR

Obdobie riešenia:

2021 – 2022

Zodpovedná riešiteľka:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová