Učiteľ/výskumník na zahraničnom pobyte

Zahraniční učitelia, ktorí majú záujem o učiteľskú mobilitu na VŠVU, sa môžu zúčastniť programov ERASMUS a CEEPUS. Alternatívne môže byť ich pobyt založený na bilaterálnej dohode medzi VŠVU a ich vysielajúcou (materskou) inštitúciou.

Vysoká škola výtvarných umení podpísala početné dohody o spolupráci s univerzitami a vysokoškolskými inštitúciami z Európy, Ameriky a Ázie. Zahraniční učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú záujem o výučbu, výskum alebo umelecké pobyty na VŠVU, majú možnosť využiť výhody týchto partnerstiev. Táto časť našej webovej stránky poskytuje základné informácie o možnostiach mobility na VŠVU pre zahraničných pedagógov, výskumníkov alebo umelcov. Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa spolupráce s konkrétnymi oddeleniami, obráťte sa na Úrad pre zahraničné vzťahy alebo na konkrétne oddelenie samotné. V prípade záujmu o spoluprácu s VŠVU v rámci medzinárodných projektov a grantových programov kontaktujte kanceláriu projektových aktivít.

1. Vyučovací/výskumný pobyt

Erasmus

Na základe dohody o Erazme medzi VŠVU a materskou inštitúciou predloží zahraničný pedagóg svoju žiadosť o pobyt spolu s návrhom učebného programu schváleného materskou inštitúciou na Úrade pre zahraničné vzťahy, ktorý je koordinátorom programu Erazmus na VŠVU.
Kancelária pre zahraničné vzťahy predloží úplné informácie príslušnému odboru, ktorý k nej vyjadrí svoje stanovisko. Katedra potvrdzuje termín a program učiteľskej mobility, navrhuje jej zmeny alebo v oprávnených prípadoch mobilitu odmieta. Katedra oznamuje svoje stanovisko Úradu pre zahraničné vzťahy, ktorý následne komunikuje so zahraničným učiteľom. Po definitívnom schválení termínu pobytu a programu pedagogickej mobility poskytuje Úrad pre zahraničné vzťahy informácie vedeniu VŠVU.
Pobyt zahraničného učiteľa na VŠVU financuje jeho vysielajúca (materská) inštitúcia. VŠVU neposkytuje nijakú finančnú podporu ani odmenu zahraničným učiteľom vyučujúcim na VŠVU v rámci programu ERASMUS.
Zoznam všetkých momentálne platných medziuniverzitných dohôd Erazmus nájdete v sekcii Partnerské školy AFAD.

CEEPUS

Zahraniční učitelia, ktorí majú záujem o učiteľskú mobilitu na VŠVU, podávajú svoje prihlášky online na www.ceepus.info v súlade s predpismi programu CEEPUS.
Sieťový koordinátor (pre CIII-SI-0217: pani Mária Fulková, MA) zabezpečí, aby sa o mobilite diskutovalo na príslušnom oddelení. V prípade, že katedra mobilitu schváli, koordinátor elektronicky potvrdí prijatie zahraničného učiteľa a tieto informácie predloží vedeniu VŠVU.
Pobyt zahraničného učiteľa na VŠVU je financovaný zo štipendia poskytovaného Národnou kanceláriou pre program CEEPUS v Slovenskej republike. VŠVU neposkytuje nijakú finančnú podporu ani odmenu zahraničným učiteľom vyučujúcim na VŠVU v rámci programu CEEPUS.

Bilaterálna dohoda

Na základe bilaterálnej dohody medzi VŠVU a ich materskou inštitúciou by zahraniční pracovníci (pedagógovia, výskumní pracovníci), ktorí majú záujem o prednáškový / výskumný pobyt na VŠVU, mali kontaktovať Úrad pre zahraničné vzťahy alebo príslušné pracovisko a predložiť svoju žiadosť o pobyt spolu s návrh programu výučby a profesijný životopis.
Katedra potvrdzuje termín a program výučbovej / výskumnej mobility, navrhuje jej zmeny alebo odmieta mobilitu. Odbor oznámi svoje stanovisko Úradu pre zahraničné vzťahy a predloží návrh na prijatie zahraničného pracovníka. Konečné schválenie pobytu je výlučne na uvážení vedenia AFAD alebo jeho rektora. Organizáciu pobytu koordinuje Kancelária pre zahraničné vzťahy a príslušné oddelenie.

Prednáška/výskumný pobyt mimo rámca dohody o partnerstve

Záujemcovia o prednáškový / výskumný pobyt na VŠVU mimo rámca dvojstrannej dohody alebo partnerskej dohody podpísanej medzi VŠVU a materskou inštitúciou by sa mali obrátiť na Úrad pre zahraničné vzťahy alebo na príslušné oddelenie a svoju žiadosť predložiť spolu s učebným / výskumným programom návrh a profesijný životopis.
Katedra potvrdzuje termín a program výučbovej / výskumnej mobility, navrhuje jej zmeny alebo odmieta mobilitu. Odbor oznámi svoje stanovisko Úradu pre zahraničné vzťahy a predloží návrh na prijatie zahraničného pracovníka. Konečné schválenie pobytu je výlučne na uvážení vedenia AFAD alebo jeho rektora. Organizáciu pobytu koordinuje Kancelária pre zahraničné vzťahy a príslušné oddelenie.

2. Pobyty, na ktoré sa vzťahujú projekty alebo granty

Záujemcovia o spoluprácu s VŠVU na základe grantov a iných projektov by sa mali obrátiť na kanceláriu projektových aktivít.

3. Ostatné pobyty

Okrem pedagogickej alebo výskumnej mobility môžu pedagógovia, výskumní pracovníci alebo umelci rozvíjať aj iné typy aktivít a spolupráce s partnermi na VŠVU (napr. Krátkodobé pobyty s cieľom zúčastňovať sa workshopov, komisií, hodnotení atď.) Alebo plánovať študijný alebo výskumný pobyt na VŠVU (napr. cez internet)