Ateliér Identita

Ateliér je zameraný na oblasť navrhovania a realizácie vizuálnej identity (VI) – s dôrazom na vypracovanie obsahového a vizuálneho konceptu, tvorbu grafického dizajnu, aplikáciu a prezentáciu.

Hatif, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Hatif, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Me and Michael, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Me and Michael, vizuálna identita hudobnej kompilácie
Okolo Slovenska, vizuálna identita športového podujatia
Okolo Slovenska, vizuálna identita športového podujatia
Oktagon, vizuálna identita športového podujatia
Oktagon, vizuálna identita športového podujatia
Terchovsý polmaratón, vizuálna identita športového podujatia
Terchovsý polmaratón, vizuálna identita športového podujatia
Bernadett, vizuálna identita pivovaru
Bernadett, vizuálna identita pivovaru
Zrušeň, vizuálna identita pivovaru
Zrušeň, vizuálna identita pivovaru
Weather Man, vizuálna identita pivovaru
Weather Man, vizuálna identita pivovaru
Vizuálna identita filmového festivalu Cinematik
Vizuálna identita filmového festivalu Cinematik
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Vizuálna identita pre festival Fest Anča
Vizuálna identita výstavy Unikód
Vizuálna identita výstavy Unikód

Skúmame a analyzujeme parametre jej mediálneho rozsahu a efektívnosť komunikačného dopadu a dosahu. Snažíme sa o inovatívne riešenia a spôsob jej začlenenia do komunikačných stratégií. V rámci kreatívneho spracovania jednotlivých úloh si študenti osvoja analytický a kritický spôsob myslenia, tvorivé schopnosti a získajú technické a technologické zručnosti, čím posilňujú svoje kompetencie do ďalšieho pôsobenia v dizajnérskej praxi. 

Študijné úlohy sú v jednotlivých semestroch zadávané v nasledovných oblastiach: 

2. semester bakalárskeho štúdia: vizuálna identita produktu (výrobok, služba – obalový dizajn, promo, propagácia, reklamná kampaň, atď.). Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra realizované v spolupráci s FormLabom a dopĺňané menšími zadaniami alebo workshopmi – vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.


5. semester bakalárskeho štúdia: vizuálna identita firmy, inštitúcie, podujatia (firmy a spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou alebo službami, spoločenské organizácie a inštitúcie, podujatia rôzneho zamerania – kultúrne akcie, výstavy, veľtrhy, festivaly, hudobné, divadelné a filmové predstavenia, atď.). Výstupy štúdia sa pohybujú v mediálnom rozsahu od printu po multimédiá. Tieto hlavné úlohy sú v priebehu semestra realizované v spolupráci s MediaLabom a dopĺňané menšími zadaniami alebo workshopmi – vo vopred určenom poradí a časovom harmonograme.


8. semester bakalárskeho štúdia: bakalárska práca. Študenti majú možnosť zvoliť Ateliér Identita pre vypracovanie záverečnej práce v oblasti tvorby vizuálnej identity produktu, firmy, inštitúcie alebo podujatia. Tematické zameranie a ďalšiu špecifikáciu bakalárskej práce pedagóg individuálne konzultuje s každým študentom.


1. – 2. semester magisterského štúdia: vlastný autorský výber témy. Počas prvého roka štúdia majú študenti možnosť zvoliť si tematické zameranie projektových úloh, s dôrazom na ich tvorivé spracovanie a skúmanie ich komunikačného dosahu a dopadu v širších spoločenských súvislostiach – so zreteľom na sociálne, kultúrne, ekologické, environmentálne, ekonomické a ďalšie zretele. Časový plán spracovania úlohy môže pozostávať z dvoch uzavretých etáp realizácie projektu, pričom každá z nich je prezentovaná v rámci príslušného semestra. 


3. – 4. semester magisterského štúdia: diplomová práca. Počas druhého roka štúdia diplomant pracuje na teoretickej a praktickej časti záverečnej práce, v ktorej zužitkuje skúsenosti z predchádzajúceho skúmania a tvorivej práce počas štúdia. Tematické zameranie a ďalšiu špecifikáciu diplomovej práce školiteľ v predstihu individuálne konzultuje s každým diplomantom a v konečnom rozhodnutí je výsledkom ich vzájomnej dohody.