Vizuálna komunikácia

Poslaním štúdia je komplexné vzdelávanie študentov a ich príprava na profesionálnu činnosť vo všetkých oblastiach dizajnu vizuálnej komunikácie v praxi a vo výskume. 

Základnými predpokladmi pre prijatie na štú­dium sú talent a spôsob myslenia uchádzača. Predpokladmi úspešného štúdia sú rozvíja­nie talentu, analytického a kritického myslenia a ovládanie komunikačných vizuálnych vyjadro­vacích prostriedkov (práca s písmom, grafickým znakom, kresbou, ilustráciou, fotografiou, grafic­kým či iným výtvarným materiálom, práca s mul­timédiami, práca v priestore, atď.). Dôraz kladie­me aj na remeselné schopnosti študentov ve­dieť tieto podklady technicky a technologicky spracovávať a analógovo či digitálne využívať vo vizuálnej komunikácii.

Cieľom je získanie zručností a schopností v uplatňovaní vlastných tvorivých postupov na splnenie úloh a riešenie odborných problémov, čiže na synergiu logického, intuitívneho a krea­tívneho myslenia s praktickými postupmi (zapá­jajúce manuálnu zručnosť a používanie metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov) nadobud­nutie kompetencií, čiže overenú schopnosť pou­žívať vedomosti, zručnosti a metodologické po­stupy v pracovných, výskumných alebo študij­ných situáciách v zmysle profesionálnej zodpo­vednosti a samostatnosti.

V bakalárskom stupni štúdia absolvujú študenti podľa učebného plánu na daný akademický rok nasledovne – 1. semester v Prípravnom kurze grafického dizajnu, 2. a 5. semester v Ateliéri Identita, 3. a 6. semester v Ateliéri Písmo, 4. a 7. semester v Ateliéri Priestor a bakalársku prácu počas 8. semestra realizujú a obhajujú v ateliéri podľa vlastného výberu.

Na magisterský stupeň štúdia sa podľa učebného plánu prijatí študenti hlásia do jedného z ateliérov alebo laboratória katedry, kde v 2. ročníku realizujú aj diplomovú prácu.

Výsledkom štúdia je absolvent – tvorivo a mo­rálne silná osobnosť, intelektuálne a odbor­ne pripravená pôsobiť v oblasti grafického di­zajnu a vizuálnej komunikácie, riešiť všetky úlo­hy, projekty a výzvy, ktoré prax v komerčnom, vý­skumnom ale aj vzdelávacom prostredí prináša.