Profil verejného obstarávateľa

Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovensko

Štatutárny zástupca:

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka

  • IČO: 00157805
  • DIČ: 2020798692                                     
  • IČ DPH: SK2020798692

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

http://www.vsvu.sk

Druh verejného obstarávateľa:

 

Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie:

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave prostredníctvom referátu verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade s platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými smernicami.