Zasadnutie Akademického senátu 27. 9. 2023, 09:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU v stredu dňa 27. 9. 2023 o 09:00 h. v pracovni rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.

Miesto konania: kancelária rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.


Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
 3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Systematizácia pedagogických miest – predkladá rektorka.
 6. Zmena organizačnej štruktúry na úseku kvestorky VŠVU a s tým spojená systemizácia - predkladá kvestorka.
 7. Výkonnostné zmluvy, diskusia o návrhu a vyjadrenie sa k návrhu stanoviskom.
 8. Návrh pracovnej skupiny na prepracovanie Študijného poriadku VŠVU – študijný prorektor.
 9. Budúcnosť školy z hľadiska bezpečnosti.
 10. Projekty a aktivity realizované v období 07-09/2023, Plán na ďalšie obdobie, Rozpočet 2023
  predkladá kvestorka.
 11. Správa študijnej komisie o výsledkoch študentskej ankety - Mgr. Beata Jablonská, PhD.
 12. Správa ubytovacej komisie - Mgr. Matej Novotný, PhD.
 13. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU