Zasadnutie Akademického senátu 22. 3. 2023, 09:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU v stredu dňa 22. 3. 2023 o 09:00 h. v pracovni rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.

Termín bol zmenený na žiadosť viacerých členov a členiek senátu z pôvodného (utorok 14:00)

Miesto konania: kancelária rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Schvaľovanie prerozdeleného rozpočtu VŠVU na rok 2023
  6. Schvaľovanie zmien v systemizácii pracovných miest
  7. Vyjadrenie sa k odvolaniam o neprijatí na bc. štúdium v akad. roku 2023/24 po 2. kole prij. pohovorov
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU