Zasadnutie Akademického senátu 19. 6. 2023, 09:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU v pondelok dňa 19. 6. 2023 o 09:00 h. v pracovni rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.

Miesto konania: kancelária rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.


Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schválenie Pracovného poriadku VŠVU
 6. Informácie predsedov komisií AS o ich činnosti
 7. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS VŠVU
 8. Prerokovanie a schválenie odmeny pre členov Správnej rady VŠVU (podľa zákona)
 9. Návrh na zmeny v systematizácii miest VŠVU
 10. Doplňujúca voľba študentov do komisií AS VŠVU
 11. Aktualizácia Dlhodobého zámeru VŠVU v rozsahu investičných zámerov VŠVU
 12. Návrh na reorganizáciu ekonomického oddelenia VŠVU
 13. Prerokovanie a schválenie investičného zámeru na Katedre reštaurovania
 14. Informácia o nových členoch Etickej rady VŠVU
 15. Rôzne
 16. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU