Zasadnutie Akademického senátu 14. 2. 2023, 14:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na zasadnutie Akademického senátu VŠVU v útorok dňa 14. 2. 2023 o 14:00 h. v kancelárii rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.

Miesto konania: kancelária rektorky na Hviezdoslavovom námestí 18.


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Vyjadrenie sa k odvolaniam neprijatých uchádzačov po prvom kole prijímacích pohovorov na bc. štúdium v akad. roku 2023/24 (predkladá prorektor Mgr. Lacko).
  6. Návrh zmien v systemizácii pracovných miest (predkladá rektorka)
  7. Vyjadrenie sa k návrhu rektorky na zloženie Umeleckej rady na nové štvorročné funkčné obdobie.
  8. Otázky členov AS VŠVU na členov vedenia.
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU