Rokovanie Akademického senátu 25. 6. 2024, 09:00

VÁŽENÉ ČLENKY a ČLENOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠVU, POZÝVAM VÁS NA rokovanie AS VŠVU dňa 25. júna 2024 o 9. 00 h.  (utorok) na rektoráte Hviezdoslavovo nám. 18

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  4. Voľba disciplinárnej komisie na obdobie dvojročné – predkladá rektorka.
  5. Vyjadrenie sa a schválenie úprav v systemizácii pedagogických miest VŠVU – predkladá rektorka.
  6. Informácia o riešení študentskej ankety a podnetov  - predkladá prorektor pre štúdium.
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU