Online rokovanie Akademického senátu štvrtok 4. 4. 2024, 14:00

Vážené členky a členovia Akademického senátu VŠVU, pozývám vás na online rokovanie Akademického senátu VŠVU v štvrtok dňa 4. 4. 2024 o 14:00 h. cez MS Teams.

Miesto konania: online cez MS Teams


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení.
  3. Volba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  4. Vyjadrenie sa k prepracovanému rozpisu dotácie z MŠVVaM SR na rok 2024 a jeho schválenie.
    – predkladá Ing. Škanderová.
  5. Vyjadrenie sa a schválenie úpravy systemizácie na Katedre dizajnu – predkladá rektorka Koklesová
  6. Prerokovanie jedného odvolania voči neprijatiu na bc. štúdium v akad. roku 2024/25.
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Pavol Macho
predseda AS VŠVU