Habilitačná prednáška Janky Blaško Križanovej

Reštaurovanie fotografie na Slovensku

prednášková miestnosť č. 135, Hviezdoslavovo nám. č. 18


Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pzýva na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce vysokoškolskej učiteľky VŠVU.

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

Reštaurovanie fotografie na Slovensku

  • prednáška v odbore habilitačného konania Umenie, so špecializáciou na Reštaurovanie