Zasadnutie novozvoleného + pôvodného Akademického senátu 8. 11. 2022 14.00 h na H135

VÁŽENÉ ČLENKY a ČLENOVIA pôvodného AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠVU a členovia novozvoleného AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠVU POZÝVAM VÁS NA ustanovujúce ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠVU v utorok dňa 8. 11. 2022 o 14.00 h. v prednáškovej miestnosti č. 135 HN 18

Miesto konania: miestnosť H135 na Hviezdoslavovom námestí 18


Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Správa o činnosti AS VŠVU v uplynulom funkčnom období, poďakovanie starým členom AS VŠVU a rozlúčka s nimi.
  6. Voľba funkcionárov nového AS VŠVU (predseda, dvaja podpredsedovia, zástupca do ŠRVŠ).
  7. Odovzdanie riedenia ďalšieho priebehu zasadnutia novému predsedovi AS.
  8. Tajná voľba členov Správnej rady VŠVU (už novými členmi AS VŠVU) .
  9. Rôzne.
  10. Záver

 

 

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU