Výsledky študentskej ankety o kvalite vzdelávania

Študentská anketa prebiehala od 26. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Anketu vyplnilo celkovo 42 respondentov. Študenti mali možnosť odpovedať na otázky rozdelené do štyroch oblastí súvisiacich s výučbou na škole všeobecne, výučbou teoretických predmetov, výučbou odborných predmetov a výučbou v ateliéri. 

Respondenti mali možnosť vyjadriť svoju spokojnosť na lineárnej stupnici od 1 – 5, kde č.1 predstavovalo najväčšiu spokojnosť a č. 5 najväčšiu nespokojnosť.

V tabuľke je uvedené znenie anketovej otázky a priemer hodnotenia.


Všeobecné:

 • Záujem o dianie na škole: 2,43
 • Priestorové a technologické vybavenie školy: 2,98
 • Možnosti stravovania a ubytovania na škole: 3,55
 • Služby knižnice: 2,42
 • IT a e-služby školy, e-learning, digitálna komunikácia: 2,67
 • Prístup k informáciám o štúdiu, grantoch a projektových výzvach na škole: 2,56
 • Dostupnosť a kvalita stáži a zahraničných pobytov na škole: 2,36
 • Miera ochrany proti intolerancii, diskriminácií či porušovaniu práv a osobných slobôd na škole: 2,07
 • Kvalita vzdelávania na škole všeobecne: 2,46
 • Sociálne zabezpečenie a starostlivosť o študentov na škole: 2,55
 • Atmosféra na škole: 2,25

Výučba teoretických predmetov:

 • Úroveň a obsah výučby teoretických predmetov: 2,43
 • Aktuálnosť teoretických predmetov: 2,43
 • Výber povinne voliteľných a výberových teoretických predmetov: 3
 • Výučba cudzích jazykov: 3,03
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie teoretických predmetov: 2,36

Výučba odborných predmetov:

 • Úroveň, obsah a prepojenie výučby odborných predmetov s výučbou v ateliéri: 2,45
 • Aktuálnosť odborných predmetov: 2,16
 • Výber povinne voliteľných a výberových odborných predmetov: 2,72
 • Objektívne, transparentné, profesionálne a spravodlivé hodnotenie odborných predmetov: 2,43

Výučba v ateliéri:

 • Úroveň a obsah výučby v ateliéri: 1,72
 • Komunikácia v ateliéri: 1,59
 • Materiálové a technické vybavenie ateliéru: 2,42
 • Aktuálnosť výučby v ateliéri: 1,71
 • Objektívne, transparentné a spravodlivé hodnotenie: 1,56

Respondenti mali okrem bodového hodnotenia možnosť otvorenej odpovede na každú otázku. Odpovede pre zachovanie anonymity nezverejňujeme, predkladáme však okruhy najčastejšie sa opakujúcich negatívnych i pozitívnych podnetov, ktoré v dotazníku odzneli. 
Medzi tie negatívne patrí napr.: nedostupnosť výberových predmetov, absencia internátu, nedostatočné technologické vybavenie na niektorých katedrách, slabá odozva na semestrálne práce zo strany pedagógov, nedostatočné organizovanie školských podujatí na podporu sociálneho života študentov, potreba väčšieho dôrazu na výučbu cudzích jazykov, potreba rekonštrukcie bufetu Drôtik. Medzi pozitívne hodnotenia možno zaradiť najmä vznik poradenského centra, ako aj aktivity knižnice VŠVU v podobe seminárov.

V mene Akademického senátu VŠVU za účasť ďakujeme.