Výsledky ankety: Spokojnosť s dištančným štúdiom

Študentská anketa prebiehala od 17. 2. 2021 do 26. 2. 2021 formou anonymného online dotazníka odoslaného študentom bakalárskeho a magisterského stupňa na ich školské emailové adresy. Anketu vyplnilo celkovo 228 respondentov, čo predstavuje zhruba 40 % z celkového počtu študentov na prvom a druhom stupni štúdia. Študenti mali možnosť odpovedať na celkovo 7 otázok, ktoré sa týkali spokojnosti s dištančnou výučbou.

Otázka č. 1: Ako si doposiaľ celkovo spokojný s priebehom dištančného štúdia na VŠVU? 

Respondent mal možnosť vyjadriť svoju spokojnosť na lineárnej stupnici od 1-5, kde č.1 predstavovalo najväčšiu spokojnosť a č. 5 najväčšiu nespokojnosť. 

Počet vyplneným odpovedí: 228 

Priemer odpovede: 2,74 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 1.

Otázka č. 2: Máš pocit, že dištančné štúdium je náročnejšie? 

Respondent mal možnosť výberu 1 odpovede z 3 možností. 

Počet vyplnených odpovedí: 228 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 2.

Otázka č.  3: Máš pocit, že dištančné štúdium je časovo viac náročnejšie? 

Respondent mal možnosť výberu 1 odpovede z 3 možností. 

Počet vyplnených odpovedí: 225 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 3.

Otázka č. 4: Čo by si zmenil alebo zlepšil na dištančnej výučbe? 

Respondent mal možnosť otvorenej odpovede na otázku. Následne sme tieto odpovede zaradili do tematických skupín a zoznam najčastejších tematických skupín odpovedí sa premietol do grafu. 

Počet vyplnených odpovedí: 224 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 4.

Otázka č. 5: Čo sa ti na dištančnej výučbe naopak páči? 

Respondent mal možnosť otvorenej odpovede na otázku. Následne sme tieto odpovede zaradili do tematických skupín a zoznam najčastejších tematických skupín odpovedí sa premietol do grafu. 

Počet vyplnených odpovedí: 224 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 5.

Otázka č. 6: Čo by sa ti páčilo, ponechať z dištančnej výučby aj do budúcna? (Po zavedení normálnej výučby) 

Respondent mal možnosť výberu viacerých odpovedí a vpísaniu vlastnej otvorenej odpovede. 

Počet vyplnených odpovedí: 228 

Graf ku študentskej ankete o dištančnom štúdiu. Odpovede na otázku č. 6.

Otázka č. 7: Je ešte niečo, čo by si chcel odkázať ohľadom dištančnej výučby? 

Respondent mal možnosť otvorenej odpovede na otázku. Tieto odpovede sme sa pre zachovanie anonymity rozhodli nezverejniť. 

Počet vyplnených odpovedí: 137 


Pre Akademický senát VŠVU vypracoval Lukáš Mráz, podpredseda študentskej časti AS.

V Bratislave 3. 3. 2021