Vyjadrenie k návrhu Novely vysokoškolského zákona

Vyhlásenie Akademického senátu a Študentskej časti Akademického senátu VŠVU v Bratislave.

Vyjadrenie AS VŠVU:

AS VŠVU vyjadruje svoju podporu Vyhláseniu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu Novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku zo dňa 28.1.2021. Pripája sa tiež k vyhláseniam akademických senátov ďalších vysokých škôl na Slovensku v príbuznom duchu. Podporujeme akademickú slobodu a samosprávu a sme presvedčení o dôležitosti existencie intelektuálne nezávislého, rešpektujúceho a inkluzívneho akademického  prostredia, vedeného základnými hodnotami ľudskej zvedavosti a kreativity, v zmysle najširšieho, nie len instantne ekonomicky verifikovateľného, prospechu pre spoločnosť.  

Vyjadrenie Študentskej časti AS VŠVU:

My, študenti VŠVU, si ceníme možnosť spravovania si vlastných akademických záležitostí, hodnôt a smerovania školy prostredníctvom svojich priamo volených zástupcov. Považujeme toto právo za jedno z najdôležitejších prvkov akademickej slobody dosiahnutej po roku 1989. Sme preto značne znepokojení, keď sa dozvedáme o snahách nám tieto slobody okliešťovať bez širšej diskusie s nami. Veríme, že štúdium umenia stojí na hodnotách humanizmu, slobody, poznania a kultúrneho rozvoja spoločnosti, ktoré sú dôležitými prvkami v spoločnosti a stoja nad národohospodárskymi záujmami. Vyjadrujeme teda plnú podporu všetkým snahám o zachovanie týchto hodnôt a slobody v akademickej samospráve.