Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Lehota na podávanie návrhov na kandidátov na rektora VŠVU od 6. 5. 2022 do 2. 9. 2022.

I.

Vysoká škola  výtvarných umení v Bratislave podľa čl. 16 bod 5 Štatútu VŠVU v Bratislave v znení Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU“) na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.


II.

Vysoká škola  výtvarných umení v Bratislave určuje lehotu na podávanie návrhov na kandidátov na rektora VŠVU od 6. 5. 2022 do 2. 9. 2022. 

Návrhy je potrebné doručiť na adresu: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava poštou alebo prostredníctvom podateľne do 2. 9. 2022 do 12:00 hod.


III.

VŠVU v Bratislave  oznamuje, že volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia Akademického senátu a všetci členovia Správnej rady VŠVU  sa uskutoční dňa 27. 9. 2022 o 10:00  hod. v Bratislave, Drotárska cesta 44.


IV.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu  kandidáta na rektora sú:

  • Osobné údaje vrátane kontaktných údajov (meno, priezvisko, tituly, adresa na doručovanie písomností, email, telefónne číslo)
  • Štruktúrovaný pracovný životopis (maximálne 3-stranový – normostrana má 1800 znakov) kandidáta na rektora VŠVU. (Ak pracovný životopis kandidáta na rektora nebude podaný, návrh nebude akceptovaný.)
  • Programové tézy kandidáta na rektora VŠVU obsahujúce návrh stratégie rozvoja školy (maximálne 2-stranové – normostrana má 1800 znakov. Ak programové tézy kandidáta na rektora nebudú súčasťou návrhu, návrh nebude akceptovaný.)
  • Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou :
  • „Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz.“
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (Ak výpis z registra trestov kandidáta na rektora nebude priložený, návrh nebude akceptovaný.)

Bratislava, 6. 5. 2022

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU