Vyhlásenie k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo na UMB

Vedenie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a predseda Akademického senátu VŠVU vydali dňa 25. januára 2019 vyhlásenie k záverom Účelovej komisie Akademického senátu na preverenie podozrení na plagiátorstvo na UMB v Banskej Bystrici.

Účelová komisia AS UMB bola ustanovená, aby preverila podozrenia z plagiátorstva rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB. Zo správy komisie je evidentné, že rigorózna práca predsedu NR SR Andreja Danka je plagiátom a to aj napriek tomu, že sa v správe slovo plagiát nepoužil. Textová časť rigoróznej práce bola takmer celá odpísaná z niekoľkých málo zdrojov bez citačného aparátu, bez uvedenia skutočného autorstva jednotlivých textov. Či už to nazveme odpísaním, plagiátom alebo kompilátom, v zásade všetky pojmy reprezentujú podvodné chovanie a neúctu k vedomostiam iných. 

Došlo k porušeniu základných etických parametrov akademickej práce a to nielen zo strany Andreja Danka, ale aj jeho školiteľa, oponentov, členov komisie a vtedajšieho vedenia Právnickej fakulty UMB. Domnievame sa, že objednávka akademických titulov zo strany politikov bola v tom čase prítomná a Andrej Danko nebude ojedinelým prípadom. Olej do ohňa prilievajú aj súčasní politici a členovia vlády, ktorí bagatelizujú takéto konanie. 

Na druhej strane chceme vyjadriť podporu súčasnému vedeniu UMB v Banskej Bystrici. Neprechádzajú ľahkým obdobím, ale zriadenie Účelovej komisie AK UMB bolo dobrým krokom, ktorý bude viesť k zodpovednosti a k postupnému posilňovaniu autority škôl.

Na Vysokej škole výtvarných umení sa ťažiskovo obhajujú praktické záverečné práce - umelecké diela, ktoré sú výnimočné svojim výtvarným prejavom, intelektuálnym zázemím a jedinečným obsahom.  

Na záver prehlasujeme, že sa plne stotožňujeme s vedením Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré hneď v úvode svojho stanoviska hovorí o tom, že „podvádzať a klamať sa nemá“, preto je za každých okolností nevyhnutné pozdvihnúť pravdu, česť a rešpekt.

Prof. Stanislav Stankoci, akad.mal. – rektor VŠVU
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. – predseda AS
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – prorektorka
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. – prorektorka
Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, ArtD. – prorektorka
Mgr. Nina de Gelder – prorektorka

V Bratislave, dňa 25. 1. 2019