Statement on the conclusions of the commission to verify suspicions of plagiarism at UMB

The management of the Academy of Fine Arts in Bratislava and the chairman of the Academic Senate of the VŠVU issued a statement on 25 January 2019 on the conclusions of the Special Purpose Commission of the Academic Senate to verify suspicions of plagiarism at the MBU in Banská Bystrica.

This announcement continue in Slovak language.

Účelová komisia AS UMB bola ustanovená, aby preverila podozrenia z plagiátorstva rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB. Zo správy komisie je evidentné, že rigorózna práca predsedu NR SR Andreja Danka je plagiátom a to aj napriek tomu, že sa v správe slovo plagiát nepoužil. Textová časť rigoróznej práce bola takmer celá odpísaná z niekoľkých málo zdrojov bez citačného aparátu, bez uvedenia skutočného autorstva jednotlivých textov. Či už to nazveme odpísaním, plagiátom alebo kompilátom, v zásade všetky pojmy reprezentujú podvodné chovanie a neúctu k vedomostiam iných. 

Došlo k porušeniu základných etických parametrov akademickej práce a to nielen zo strany Andreja Danka, ale aj jeho školiteľa, oponentov, členov komisie a vtedajšieho vedenia Právnickej fakulty UMB. Domnievame sa, že objednávka akademických titulov zo strany politikov bola v tom čase prítomná a Andrej Danko nebude ojedinelým prípadom. Olej do ohňa prilievajú aj súčasní politici a členovia vlády, ktorí bagatelizujú takéto konanie. 

Na druhej strane chceme vyjadriť podporu súčasnému vedeniu UMB v Banskej Bystrici. Neprechádzajú ľahkým obdobím, ale zriadenie Účelovej komisie AK UMB bolo dobrým krokom, ktorý bude viesť k zodpovednosti a k postupnému posilňovaniu autority škôl.

Na Vysokej škole výtvarných umení sa ťažiskovo obhajujú praktické záverečné práce - umelecké diela, ktoré sú výnimočné svojim výtvarným prejavom, intelektuálnym zázemím a jedinečným obsahom.  

Na záver prehlasujeme, že sa plne stotožňujeme s vedením Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré hneď v úvode svojho stanoviska hovorí o tom, že „podvádzať a klamať sa nemá“, preto je za každých okolností nevyhnutné pozdvihnúť pravdu, česť a rešpekt.

Prof. Stanislav Stankoci, akad.mal. – rektor VŠVU
Doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. – predseda AS
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – prorektorka
Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. – prorektorka
Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, ArtD. – prorektorka
Mgr. Nina de Gelder – prorektorka

V Bratislave, dňa 25. 1. 2019