Výberové konania za účasti verejnosti dňa 30. 8. 2022

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov - zasadnutie komisie je prístupné aj pre verejnosť.

Výberové konania sa uskutoční dňa:

 • 30. 8. 2022

Čas:

 • 9:00 hod

Miesto:

 • VŠVU Hviezdoslavovo námestie 18 ( miestnosť č. 103)

 


1. Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na dejiny a teóriu umenia 20. a 21. storočia  v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia  a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
 • Prihlásený:
  • Doc. Mgr. Daniel Grúň, PhD.

 


2. Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 • Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pre výučbu teoretických predmetov so zameraním na stredoveké a novoveké umenie v študijných programoch v študijnom odbore Umenie v študijnom programe Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry v študijnom odbore Vedy o umení a kultúre so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
 • Prihlásená:
  • Mgr. et Mgr. Art. Barbora Hodásová, PhD.

 


3. Výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 • 1.)    Vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta pre výučbu odborných predmetov so zameraním na dejiny umenia 20. a 21.storočia a dejiny a  teóriu fotografie, v študijnom programe Teória a prax súčasného umenia a Dejiny a teória výtvarného umenia  a architektúry v odbore Vedy o umení a kultúre ako aj v študijných programoch v odbore Umenie so zaradením na Katedre teórie a dejín umenia.
 • Prihlásená:
  • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.