VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠVU

VÁŽENÍ ČLENOVIA AKADEMICKEJ OBCE VŠVU ! Volebná komisia, ustanovená Akademickým senátom VŠVU, vyhlasuje voľby do Akademického senátu VŠVU

voľby sa budú konať dňa

25. októbra 2022

(utorok)

 


 

- od 8.00 h. do 12.00 h. v budove VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave v miestnosti č. 135 na prvom poschodí,

 

- od 13.00 h. do 17.00 h. v budove VŠVU na Drotárskej ceste č. 44 v Bratislave pri bufete na označenom mieste.

 


 

Voľby do AS VŠVU sú priame a tajné.

 

Podrobnosti o spôsobe volieb upravuje najmä čl. 5 Vnútorného predpisu VŠVU č. 4/2018 – Zásady volieb do AS VŠVU.

 


 

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

predseda Volebnej komisie do AS VŠVU