Tretie riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

4. 2. 2019 o 10:00

VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave 

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Stručná správa o činnosti jednotlivých prorektorov za uplynulé funkčné obdobie
  6. Predloženie a schválenie návrhov koncepcií pozícií jednotlivých prorektorov na nastávajúce funkčné obdobie  a návrh  ich personálneho obsadenia
  7. Otázky na členov vedenia VŠVU v Bratislave
  8. Rôzne
  9. Záver

doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU v Bratislave