Šieste riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

14. 3. 2019 o 13:00 

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektorky

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU)
 6. Prerokovanie návrhu a schvaľovanie nových členov Umeleckej rady VŠVU v Bratislave  
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU)
 7. Prerokovanie odvolaní uchádzačov voči rozhodnutiu o neprijatí na bakalársky stupeň štúdia v akad. roku 2019/2020
  (predkladá predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.,  prorektorka pre štúdium)
 8. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu dlhodobého nájmov priestorov VŠVU pre spoločnosť Consulting and Management  (predkladá prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský)
 9. Rôzne
 10. Záver

Na stiahnutie

doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU v Bratislave