Siedme riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

21. 3. 2019 o 13:00 

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektorky

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Informácia o Hospodárskom výsledku VŠVU
  v Bratislave za rok 2018 a jeho schválenie
  (predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU
  a Ing. L. Macurová, kvestorka VŠVU)
 6. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu
  rozpočtu výnosov a nákladov VŠVU v Bratislave na rok 2019
  (predkladá doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU
  a Ing. L. Macurová, kvestorka VŠVU)
 7. Voľba nového zástupcu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl Slovenskej republiky. 
 8. Rôzne
 9. Záver

doc. Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD.
predseda AS VŠVU v Bratislave